Hồ sơ sản phẩm của 3T Group

HỒ SƠ SẢN PHẨM CỦA 3T GROUP

Hồ sơ sản phẩm Dr. Euzaphil

1. QĐ cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm Dr. Euzaphil

2. Phiếu kiểm nghiệm tinh dầu

3. Phiếu kiểm nghiệm SRM

Chọn bộ tài liệu Hồ sơ sản phẩm Dr. Euzaphil: http://bit.ly/2HjNWn5

Hồ sơ sản phẩm Hàu Oyster Man

1. QĐ cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm hàu Oyster Man

2. Phiếu kiểm nghiệm hàu Oyster Man

3. Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

4. Giấy phép quảng cáo hàu Oyster Man

5. Chứng chỉ ISO 22000.2005

6. Chứng nhận GMP

Chọn bộ tài liệu Hồ sơ sản phẩm hàu Oyster Man: https://bit.ly/2QM7g5V